E [email protected]
T +31 (0) 628 255735
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

MatchingLabels®
 
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:
a. MatchingLabels®: de gebruiker van deze algemene voorwaarden: MatchingLabels® gevestigd aan de Mozartstraat 52 te Heemskerk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 34132076;
b. klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie MatchingLabels® producten levert en/of diensten verricht, dan wel met wie MatchingLabels® een overeenkomst aangaat of met wie MatchingLabels® in bespreking of onderhandeling is over het sluiten van een overeenkomst;
c. overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MatchingLabels® en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
d. product: de zaak en/of dienst die het onderwerp is van de overeenkomst;
e. domeinnaam: het adres waarop de website van de klant op het internet gevonden kan worden.
 
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen MatchingLabels® en de klant waarop MatchingLabels® deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken. 
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met MatchingLabels®, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 
2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen. 
2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
2.5 Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. MatchingLabels® en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
 
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 
3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. 
3.2 MatchingLabels® is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant schriftelijk of elektronisch binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan MatchingLabels® opgegeven eisen en specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop MatchingLabels® haar aanbieding baseert.
3.3 Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door MatchingLabels® gemaakte kosten zullen worden doorberekend.
3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is MatchingLabels® daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand. 
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht MatchingLabels® niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
3.7 Kennelijke fouten of vergissingen op de websites en in folders of publicaties binden MatchingLabels® niet.
3.8 MatchingLabels® heeft het recht om onder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
 
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant de aanbieding of offerte van MatchingLabels® schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard, dan wel op het moment dat MatchingLabels® feitelijk begint met de uitvoering.
 
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 
5.1 Alle verbintenissen van MatchingLabels® voortvloeiende uit de overeenkomst zijn inspanningsverbintenissen.
5.2 MatchingLabels® bepaalt de wijze waarop en door welke personen de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht. MatchingLabels® heeft daarbij het recht bij de uitvoering van de overeenkomst, zonder kennisgeving aan de klant, derden in te schakelen, goederen van derden te betrekken, diensten van derden af te nemen en de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten en de hieraan verbonden kosten aan de klant door te berekenen. Artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
5.3 MatchingLabels® zal de werkzaamheden naar beste vermogen en als zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uitvoeren. 
5.4 MatchingLabels® is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de overeenkomst indien de klant de door MatchingLabels® verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door MatchingLabels® gewenst, heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de klant de verlangde gegevens en informatie niet, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk heeft verstrekt, komen voor rekening van de klant. 
5.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan MatchingLabels® de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk of elektronisch heeft goedgekeurd. 
 
Artikel 6 Domeinnaamregistratie
6.1 MatchingLabels® verzorgt in opdracht van de klant tegen betaling van een vergoeding de registratie van domeinen bij de Stichting Internet Domeinnaamregistratie Nederland (SIDN) of een andere instelling belast met de uitgifte van domeinnamen. Domeinnamen worden geregistreerd onder de eigen naam van de klant. Daarom treedt MatchingLabels® alleen op als tussenpersoon en accepteert deze geen aansprakelijkheid.
6.2 Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht wordt de overeenkomst tot het registreren van een domeinnaam voor de duur van 1 jaar aangegaan. Daarna wordt zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende termijn van 1 jaar, tenzij één van de partijen ten minste 1 maand voor de afloop van de jaarlijkse overeenkomst een schriftelijke kennisgeving verstuurt, waarin zij haar wil te kennen geeft om de specifieke overeenkomst niet te verlengen.
6.3 MatchingLabels® draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor:
a. het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden;
b. het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden maken op rechten van derden. 
6.4 De klant zal MatchingLabels® telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.
 
Artikel 7 Registratie woord- en beeldmerken
De klant stemt nadrukkelijk in met het navolgende:
a. MatchingLabels® staat er niet voor in dat de door haar verrichte onderzoeken naar, merken, modellen, handelsnamen, etc., de resultaten van dergelijke onderzoeken en/of haar overige advisering juist en/of volledig zijn. Eventuele adviezen met betrekking tot de beschikbaarheid van een merk of model worden vrijblijvend door MatchingLabels® gegeven. De beslissing een merk, model of handelsnaam al dan niet te (doen) voeren, alsmede alle andere beslissingen naar aanleiding van een onderzoek, worden volledig door en voor rekening van de klant genomen;
b. Bij verzoeken om een intellectuele eigendom in een erkend register te doen inschrijven, is de taak van MatchingLabels® beperkt tot het (laten) opstellen van de benodigde documenten en het (doen) indienen hiervan bij de bevoegde autoriteiten. De klant is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor de tijdige en deugdelijke levering aan MatchingLabels® van alle door haar verzochte en daarbij benodigde documenten, afdrukken en gegevens. In het bijzonder is MatchingLabels® niet gehouden vooraf op eigen initiatief handelingen te verrichten met betrekking tot de beschikbaarheid en/of toelaatbaarheid en/of beschermbaarheid van een intellectuele eigendom;
c. Bij bewaking van het intellectuele eigendom wordt geen garantie door MatchingLabels® gegeven ten aanzien van de volledigheid van de bewaking;
d. In geval een termijn wordt gesteld voor de indiening van documenten of gegevens, voor welke actie dan ook, zal MatchingLabels® naar beste vermogen de benodigde actie tijdig nemen. In alle gevallen geldt dat de klant verantwoordelijk is voor de tijdige levering van de benodigde documenten c.q. gegevens. MatchingLabels® is, bij gebreke aan duidelijke instructies van de klant, te allen tijde gerechtigd, doch nooit verplicht, naar eigen inzicht te handelen, zulks voor rekening en risico en op kosten van de klant. De klant verleent hierbij daartoe een uitdrukkelijke volmacht. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zal MatchingLabels® niet verplicht zijn de haar opgedragen werkzaamheden voor of op een bepaald tijdstip te verrichten;
e. De door nationale merkenbureaus verrichte ambtelijke onderzoeken hebben een zuiver informatief karakter. MatchingLabels® is voor de inhoud ervan niet verantwoordelijk. Een eventuele beoordeling van deze onderzoeken wordt door MatchingLabels® geheel vrijblijvend gegeven. 
 
Artikel 8 Verplichtingen van de klant
8.1 De klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan MatchingLabels® aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn.
8.2 Indien de klant programmatuur, telecommunicatiefaciliteiten, websites, materialen, databanken of gegevens op een informatiedrager aan MatchingLabels® ter beschikking stelt, zullen deze voldoen aan de door MatchingLabels® voorgeschreven specificaties. MatchingLabels® is nimmer aansprakelijk voor schade of kosten wegens transmissiefouten, storingen of niet-beschikbaarheid van deze faciliteiten, tenzij de klant bewijst dat deze schade of kosten het gevolg zijn van opzet of grove schuld van MatchingLabels®. 
8.3 De klant is gehouden MatchingLabels® onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
8.4 De klant draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de klant die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.
8.5 De klant dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor MatchingLabels® onmogelijk maakt de opdracht naar behoren uit te voeren.
8.6 Indien de klant niet aan zijn verplichting heeft voldaan verwoord in dit artikel, heeft MatchingLabels® het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de klant in rekening te brengen.
8.7 Indien door de klant of door MatchingLabels® ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. 
8.8 MatchingLabels® gaat ervan uit dat de klant al zijn wettelijke verplichtingen nakomt. 
8.9 De klant vrijwaart MatchingLabels® voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de klant toerekenbaar is.
 
Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst 
9.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. 
9.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MatchingLabels® zal de klant zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
9.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal MatchingLabels® de klant hierover van tevoren inlichten. 
9.4 In afwijking van lid 3 van dit artikel zal MatchingLabels® geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MatchingLabels® kunnen worden toegerekend.
 
Artikel 10 Oplevering en leveringstermijn
10.1 De door MatchingLabels® opgegeven levertijden zijn niet als fatale termijn te beschouwen. 
10.2 In een geval dat enig door haar geoffreerde, dan wel bevestigde, termijn van levering en/of oplevering overschreden wordt, kan daarvan aan MatchingLabels® slechts een verwijt worden gemaakt voor zover een dergelijke overschrijding aan haar doen en/of laten valt toe te schrijven. 
10.3 In het geval dat een door MatchingLabels® met de klant overeengekomen leveringstermijn wordt overschreden tengevolge van een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven of ten gevolge van een gebeurtenis, zoals verder omschreven in artikel 19 van deze algemene voorwaarden, wordt deze termijn automatisch verlengd met de periode dat zij tengevolge van een dergelijk gebeurtenis werd overschreden. 
 
Artikel 11 Honorering en prijs
11.1 De honorering zal geschieden overeenkomstig het geldende tarief van MatchingLabels®, vermeerderd met kosten gemaakt door derden.
11.2 Wijzigingen in de tarieven worden door MatchingLabels® minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de klant. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.
11.3 Alle door MatchingLabels® opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief BTW.
 
Artikel 12 Betaling 
12.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, op een door MatchingLabels® aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. 
12.2 Indien bij MatchingLabels® gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de klant, heeft MatchingLabels® het recht, alvorens zij een aanvang maakt met het uitvoeren van de overeenkomst, van de klant te eisen dat vooruitbetaling van (een deel van) het offertebedrag plaatsvindt of dat de klant een deugdelijke zekerheid stelt.
12.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan MatchingLabels® de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.
12.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van MatchingLabels® op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 
Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud en retentie 
13.1 Alle door MatchingLabels geleverde producten, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, etc., blijven eigendom van MatchingLabels® totdat de klant alle verplichtingen met betrekking tot de gesloten overeenkomst is nagekomen. 
13.2 De klant is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende producten te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
13.3 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de klant verplicht MatchingLabels® zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.4 MatchingLabels® kan de in het kader van de overeenkomst ontvangen of gegenereerde zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich houden, ondanks een bestaande verplichting tot afgifte, totdat de klant alle aan MatchingLabels® verschuldigde bedragen betaald heeft.
 
Artikel 14 Rechten van intellectuele eigendom
14.1 Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de klant zelf ter beschikking gesteld zijn, verklaart de klant dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij MatchingLabels® voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
14.2 Intellectuele eigendomsrechten en materialen, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende relatie tussen de klant en MatchingLabels® eindigt, voor zover zij aan MatchingLabels® toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de klant worden overgedragen, nadat de klant al datgene - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten en rechten van intellectuele eigendom – dat hij aan MatchingLabels® verschuldigd is, heeft voldaan. Voor zover rechten van intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal MatchingLabels®, op verzoek van de klant, overleg plegen met deze derden of volledige overdracht gewenst c.q. mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden kosten.
14.3 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot enig verder of ander gebruik van het in opdracht vervaardigde dan het tevoren uitdrukkelijk overeengekomen gebruik.
14.4 De klant is gedurende de duur van de relatie niet gerechtigd tot aanpassing van het in opdracht vervaardigde zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van MatchingLabels®.
14.5 MatchingLabels® is gerechtigd het in opdracht vervaardigde te signeren. 
14.6 MatchingLabels® behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.
14.7 Het is zonder voorafgaande toestemming van MatchingLabels® niet toegestaan om opnamen in beeld en/of geluid te maken van een training en/of cursus.
 
Artikel 15 Klachten en verjaring 
15.1 Klachten behoren binnen 10 dagen nadat de klacht is ontdekt of redelijkerwijs ontdekt had kunnen zijn, door de klant bij MatchingLabels® te zijn ingediend, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. Bij zichtbare gebreken dient de klant de gebreken onmiddellijk bij aflevering en/of oplevering te melden aan MatchingLabels®, indien dit niet geschiedt, wordt geacht dat de klant het geleverde onvoorwaardelijk heeft geaccepteerd. 
15.2 Indien een klacht gegrond is, zal MatchingLabels® de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de klant schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. 
15.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal MatchingLabels® slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 17 van deze algemene voorwaarden.
15.4 Alle aanspraken jegens MatchingLabels® die niet binnen 2 jaar hun ontstaan schriftelijk bij MatchingLabels® zijn ingediend, vervallen door verjaring.
 
Artikel 16 Ontbinding en opschorting
16.1 MatchingLabels® is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
16.2 MatchingLabels® is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst MatchingLabels® ter kennis gekomen omstandigheden goede grond te vrezen geeft dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt; 
b. de klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid (nog) niet is verstrekt of onvoldoende is.
16.3 Voorts is MatchingLabels® bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
 
Artikel 17 Aansprakelijkheid 
17.1 MatchingLabels® is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat MatchingLabels® is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor MatchingLabels® kenbaar behoorde te zijn.
17.2 In geen geval is MatchingLabels® aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het geleverde heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.
17.3 MatchingLabels®is niet aansprakelijk voor schade bij de klant of derden die het gevolg is van een handelen of nalaten van de klant of door de klant ingeschakelde derden.
17.4 Indien MatchingLabels® aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van MatchingLabels® in het voorkomende geval te verstrekken uitkering. 
17.5 MatchingLabels® is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
17.6 MatchingLabels® is tegenover de klant slechts aansprakelijk voor de schade die deze lijdt als rechtstreeks gevolg van tekortkomingen door MatchingLabels® of door personen in haar dienst bij het uitvoeren van de overeenkomst begaan, indien en voor zover deze tekortkomingen onder normale omstandigheden, bij normale vakkennis en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van vakuitoefening vermeden hadden kunnen worden; één en ander behoudens de in de voorgaande leden van dit artikel omschreven beperkingen.
 
Artikel 18 Vrijwaringen 
Indien MatchingLabels® aan de klant informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. 
 
Artikel 19 Overmacht 
19.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
19.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 1 maand is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
19.3 Voor zover MatchingLabels® ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is MatchingLabels® gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. De klant is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
 
Artikel 20 Geheimhouding 
20.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. 
20.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, MatchingLabels® gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en MatchingLabels® zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is MatchingLabels® niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
 
Artikel 21 Monsters en modellen 
Is aan de klant een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product daarmee zal overeenstemmen.
 
Artikel 22 Slotbepalingen
22.1 MatchingLabels® heeft het recht geleverde producten en diensten te gebruiken voor haar eigen marketing, reclame en promotie doeleinden.
22.2 De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met MatchingLabels® voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke of elektronische toestemming van MatchingLabels®.
22.3 MatchingLabels® behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen en de gewijzigde voorwaarden op de bestaande overeenkomsten van toepassing te verklaren. MatchingLabels® zal de wijziging tijdig bekend maken en de wijzigingen treden 30 dagen na schriftelijke bekendmaking in werking.
22.4 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.
22.5 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
22.6 Op elke overeenkomst tussen MatchingLabels® en de klant is Nederlands recht van toepassing.